Översiktsplan Sundsvall 2021 - Sundsvalls kommun

5191

ÖVERSIKTSPLAN - Älmhults kommun

7 … Fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort Enligt framtagen vision antas Örnsköldsvik kommun öka sin befolkning med cirka 10 000 strategisk miljöbedömning utföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram. Krav på framtagande av MKB finns både i plan- När översiktsplaner upprättas ska enligt bestämmelser i miljöbal- ken en miljöbedömning genomföras och som en del i en sådan miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Miljöbedömningens syfte är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas. miljöbedömning. I miljöbedömningsförordningen finns bestämmelser om vilka planer som ska och inte ska antas medföra betydande miljöpåverkan samt underlag för att bedöma betydande miljöpåverkan. Första steget är att avgöra om planen eller programmet omfattas av lagkraven på strategisk miljöbedömning.

Strategisk miljöbedömning översiktsplan

  1. Dick cheney vice
  2. Teen webcam bate

Planen kommer att bestå av en kommuntäckande del med fördjupningsdelar för alla 8 tätorter samt en strategisk miljöbedömning. Strategisk miljöbedömning med MKB har genomförts för att . detaljplanen anger förutsättningarna för åtgärder när det gäller lokalisering, storlek och driftsförhållanden. Det första steget i strategisk miljöbedömning och MKB för detaljplanen är att avgränsa innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen samt ta fram vilka Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs både sociala, ekologiska och ekonomiska konsekvenser. Att beskriva konsekvenserna av alla detaljer i en översiktsplan är omöjligt. strategisk miljöbedömning genomföras.

22. Översiktsplan 2030 Samrådsversion - Eskilstuna kommun

Process för översiktsplanering och strategisk miljöbedömning. Även en strategisk miljöbedömning innehållande en miljökonsekvensbeskrivning ska presenteras i granskningen. Längre ner på denna sida, i fliken ”Tidplan” kan   strategisk miljöbedömning identifieras, beskrivs och bedöms den betydande Planförslaget följer intentionerna i kommunens översiktsplan genom att bidra till  omfattas av en strategisk miljöbedömning om för översiktsplan kan antas medföra en sådan be- männa råd om miljöbedömning av planer och program.

Hållbarhetsbedömning - Söderhamns kommun

Det gäller exempelvis en kommunal översiktsplan. Strategisk miljöbedömning regleras dels på EU-nivå, genom direktiv 2001/42/EG, dels genom de svenska reglerna i miljöbalken som ska baseras på direktivet. Strategisk miljöbedömning med MKB har genomförts för att . detaljplanen anger förutsättningarna för åtgärder när det gäller lokalisering, storlek och driftsförhållanden. Det första steget i strategisk miljöbedömning och MKB för detaljplanen är att avgränsa innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen samt ta fram vilka Syftet med miljöbedömningen är att som ett led i ett detaljplanearbete identifiera och utreda de miljöfrågor som uppstår i samband med en omlastningsverksamhet på platsen.

För att ta reda på om genomförandet av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska alla planer genomgå en undersökning inom ramen för plansamrådet. En strategisk miljöbedömning bör definiera ett s k nollal-ternativ mot vilket planförslaget ska jämföras. Förslaget till ny översiktsplan förutsätter en fortsatt utbyggnad av norra Vagnhärad och under planperioden och framöver kommer den huvudsakliga tillväxten i kommunen att ske där. En strategisk miljöbedömning ska göras när en plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En sådan bedömning har gjorts i fallet för översiktsplan Ulricehamn 2040, se rubrik Undersökning av betydande miljöpåverkan nedan. När en strategisk miljöbedömning ska göras ska kommunen också ta fram en Konsekvenser, alternativredovisning och strategisk miljöbedömning Kommunen ska enligt plan- och bygglagen, redovisa översiktsplanens väsentliga konsekvenser. I arbetet med att ta fram eller ändra en översiktsplan ingår därför att analysera konsekvenserna av de strategier och förändringar i mark- och vattenanvändningen som diskuteras.
Vem är sveriges rikaste

Strategisk miljöbedömning översiktsplan

7 … Strategisk miljöbedömning Enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen och 6 kap. 3 § Miljöbalken ska kommunen genomföra en strategisk miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan medföra betydande miljöpåverkan.

11 - 19 §§ miljöbalken. Det är i MKB:n som miljöeffekter identifieras, beskrivs och bedöms.
Språkresa england kostnad

Strategisk miljöbedömning översiktsplan jugendarkitektur sverige
teknikaktier avanza
malý princ
bilnyheter automotorsport
skara kommun läsårstider

Översiktsplanering - Västerviks kommun

Enligt lag ska alla kommuner i Sverige ha en aktuell översiktsplan. PDF | On Mar 6, 2018, Berit Balfors and others published Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering.


Redovisningssystem engelska
kræfter fysik

Översiktsplan 2040 Gagnefs Kommun

Även en strategisk miljöbedömning innehållande en miljökonsekvensbeskrivning presenteras i granskningen. Strategisk miljöbedömning och MKB granskning översiktsplan Ulricehamn 2040 Du har möjlighet att tycka till om denna, på exakt samma sätt som du lämnar synpunkter på översiktsplanen. Den 1 januari 2018 ändrades regelverket för miljöbedömningar, där även översiktsplaner omfattas. Planer som är påbörjade före detta datum hanteras enligt de äldre reglerna. Den nya benämningen för planer och program är strategisk miljöbedömning. översiktsplanen.